Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Liceum Ogólnokształcące w Dukli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://liceum.dukla.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Liceum Ogólnokształcące w Dukli

38-450 Dukla, ul. Armii Krajowej 1

tel/fax.: 13 433-00-08

e-mail: liceum@dukla.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (białe tło, czarne litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Liceum Ogólnokształcące w Dukli.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jarosław Drobiniak
e-mail: drobiniak@gmail.com 
Telefon: 13 4330008

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Armii Krajowej, prowadzą do niego schody. Do wejścia na poziom „0” można przejść bezpośrednio z ulicy, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego krańcach  znajdują się klatki schodowe. Budynek posiada windę.
 4. W budynku nie ma innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, którym wyznaczono stanowisko dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.
 6. Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content