Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Liceum Ogólnokształcące w Dukli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://liceum.dukla.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Liceum Ogólnokształcące w Dukli

38-450 Dukla, ul. Armii Krajowej 1

tel/fax.: 13 433-00-08

e-mail: liceum@dukla.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (białe tło, czarne litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Liceum Ogólnokształcące w Dukli.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jarosław Drobiniak
e-mail: drobiniak@gmail.com 
Telefon: 13 4330008

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Armii Krajowej, prowadzą do niego schody. Do wejścia na poziom „0”można przejść bezpośrednio z ulicy, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego krańcach  znajdują się klatki schodowe. Budynek posiada windę.
 4. W budynku nie ma innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube